9.21.19 | Methodist v. Catholic - Dave Hilbert Photo